محصولات

محصولات:

طراحی و ساخت :
طراحی و ساخت پرنده های بدون سرنشین ( هواپیما و عمود پروازها ) بر اساس نیاز مشتری جهت پایش هوائی کارخانجات ، خطوط لوله ، خطوط انتقال نیرو و....با استفاده از دوربین های دید در روز و دید در شب ( طبق سفارش ) به همراه کاربردی وسایل پرنده .