کد : 689

نمایندگی کارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوایی و فضایی

نمایندگی کارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران در استان بوشهر

نمایندگی کارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران در استان بوشهر

طی حکمی از سوی دکتر سعیدی دبیر کارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران ، مهندس شهرام محمدی مدیر عامل شرکت مهارت گستر لیان ،  بعنوان نماینده کارگروه پهپاد در استان بوشهر معرفی گردید .